HTML hit counter - Quick-counter.net

  HTML hit counter - Quick-counter.net

 

-

   
 
 

 

 

Istoric și organizare

       Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu este organizată în subordinea Consiliului Județean Sibiu și este instituție publică de interes județean cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul O.U.G. nr. 50/2004, precum și în temeiul Hotărârii nr. 9/2005 a Consiliului Județean Sibiu.

         În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, s-a constituit, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și a biroului județean de evidență populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al județului Sibiu. Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă, care asigură realizarea atribuțiilor Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu și ale conducerii executive a acesteia, stabilite prin legi și alte acte normative. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor din județul Sibiu.

          Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu este coordonată de secretarul județului. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu este condusă de un director executiv numit în funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, în condițiile legii.

Date de contact ale instituției

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SIBIU
Str. Câmpului, nr. 14, Sibiu, România
Cod poștal: 550126
 

Telefon: 0040-269-220090; 0040-269-220009; 0040-269-220790
Fax:       0040-269-220207


 

Web Site :    www.dcepjsb.ro  

Atribuții Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu

În scopul organizării executării legii și a celorlalte acte normative, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu îndeplinește următoarele atribuții principale

-         Actualizează Registrul județean de evidență a persoanelor Sibiu;

-         Furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Persoanelor date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;

-         Utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

-         Coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor organizate în subordinea consiliilor locale din județul Sibiu;

-         Coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă și a listelor electorale permanente;

-         Asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților de alegător;

-         Aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimatele necesare activității de evidență a persoanelor și de stare civilă, distribuite de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

-         Monitorizeaza și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;

-         Gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

-         Ține evidența registrelor de stare civilă, exemplarul 2, și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

-         Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

Atribuții Serviciul de Evidență Persoanelor

 Serviciul evidenta persoanelor are următoarele atribuții principale:
  
  a) coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărților de alegător, precum și a altor documente în sistem de ghișeu unic;
 
  b) colaborează cu autorități ale administrației publice locale, cu atribuții pe linia întocmirii și eliberării documentelor de identitate, mișcării populației și evidenței acesteia;
 
  c) comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, justiție, administrațiile financiare, agenții economici, precum și la cererea persoanelor fizice și juridice, în temeiul legii;
 
  d) colaborează cu structurile subordonate Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, ale Direcției Generale de Pașapoarte, ale Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea sarcinilor comune, precum și în scopul optimizării activității specifice;    
 

Atribuții Serviciul Stare Civil

Serviciul stare civilă este subordonat directorului executiv, fiind condus de un șef serviciu și este compus din trei compartimente :

 -compartimentul coordonare și control stare civilă;

 -compartimentul operare mențiuni și evidență arhivă stare civilă;

 -compartimentul transcrieri și schimbări nume.

          Acesta are următoarele atribuții principale :

a) îndrumă și controlează cel puțin o dată pe an activitatea de stare civilă pe teritoriul județului, pe baza programului întocmit la începutul fiecărui an și aprobat de secretarul general al județului;

b) ține evidența și răspunde de buna conservare și asigurarea securității registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum și a ștampilelor pentru mențiuni;

c) eliberează extrase de pe actele de naștere, căsătorie și deces la cererea autorităților publice prevăzute de Legea nr.119/1996;

d) întocmește anual necesarul de certificate, registre de stare civilă și cerneală specială, pentru anul următor, pe care le comunică Direcției pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date;

e) ține evidența și răspunde de buna conservare și asigurarea securității registrelor de stare civilă exemplarul II, a celorlalte documente aflate în arhiva stării civile, precum și a ștampilelor pentru mențiuni;

f) operează în registrele exemplarul II, în termenele legale, comunicările de mențiuni, le înregistrează în registrul de intrare-ieșire, restituie mențiunile incomplete sau completate greșit (pentru care ține o evidență separată);

g) participă la concursurile organizate în vederea încadrării personalului de specialitate în domeniul stării civile și asigură instruirea lor, conform art.3 alin.3 din Legea nr. 119/1996;

h) asigură consiliere de specialitate în vederea soluționării unor spețe din domeniul stării civile sesizate de serviciile publice comunitare locale și primăriile din județ;

i) informează directorul executiv în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special;

j) asigură în prezența consilierilor de specialitate la predarea - primirea gestiunii de stare civilă, cu ocazia schimbării din funcție a ofițerilor de stare civilă, sau când, din diferite motive, ofițerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

k) asigură instruirea ofițerilor de stare civilă pentru perfecționarea pregătirii profesionale a acestora. Programul de desfășurare a instructajelor se întocmește la începutul fiecărui an, iar data și locul desfășurării acestora se comunică la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

l) primește cererile pentru acordarea dispensei de vârstă sau de grad de rudenie, le analizează și propune președintelui consiliului județean aprobarea sau respingerea motivată a acestora;

m) întocmește situații statistice semestriale privind activitatea de stare civilă din județ, precum și a serviciului de stare civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu;

n) se îngrijesc de reconstituirea, prin copiere, a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parțial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

o) primește și distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate și verifică modul de atribuire, gestionare și înscriere a lor în actele de stare civilă;

p) constata contravențiile prevăzute de art.135 alin.1 lit. „f” și „g” din Legea nr. 272/2004, precum și contravențiile săvârșite pe linie de stare civilă prevăzute de Legea nr. 119/1996;

r) controlează și coordonează cel puțin de două ori pe an activitatea de stare civilă desfășurată de birourile de evidență a populației din cadrul serviciilor publice de evidență a persoanei municipale și orășenești (modul de întocmire a referatelor pentru transcrieri și schimbări de nume, corespondență cu instanțele judecătorești pentru rectificări, completări și anulări acte sau mențiuni, declararea judecătorească a decesului, declararea judecătorească a dispariției unor persoane, adeverințe de cetățenie și domiciliu, etc.). După fiecare control se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde și termene de rezolvare a deficiențelor;

s) întocmește referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor și investigațiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă repartizate  și face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Președintelui Consiliului Județean spre aprobare sau ,eventual, respingere;

t) solicită, centralizează și întocmește situațiile statistice și sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, conform indicatoriilor de stare civilă solicitați de Direcția de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date( transcrieri, schimbări de nume, identificări persoane, stabilirea identității unor categorii de persoane, etc.) cu respectarea strictă a termenelor;

u) păstrează confidențialitatea datelor de stare civilă la care au acces funcționarii publici din cadrul serviciului;

v) respectă normele Codului de conduită a funcționarilor publici (Legea nr.7/2004), regulamentul de organizare și funcționare al direcției și regulamentul de ordine interioară.  

Declarații avere 2015

Declarații avere 2016

Declarații interese 2015

Declarații interese 2016

Program audiențe la nivelul Direcției Județene de Evidență a                                             Persoanelor Sibiu:

Director Executiv                               Marti                 12.00 - 14.00

Munteanu Florin-Ioan

Program audiențe Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date

Program audiențe Ministerul Administrației și Internelor

Organigrama instituției

 

Link-uri utile
Noutăți